ประชาสัมพันธ์

                                                                ประกาศ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล "มณีกาญจน์" เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอชื่อพร้อมประวัติ มายังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 และดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือกและแบบเสนอชื่อได้ทีเว็บไซต์ www.culture.kru.ac.th

                                                                ประกาศ

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติ" ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง http://ctbs.nrct.go.th/seminar ภายในวันที่  31  พฤษภาคม 2562       

                                                    ประกาศ

         ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards แก่ผู้ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล โดยกรอกแบบฟอร์มส่งทาง E-mail : Kulleab@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08 1544 0206

                                                                ประกาศ

         สพฐ. แจ้งว่า สโมสร SOUTHERN  BEACH F.C. จัดการแข่งขัน "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019 ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลก โกเธียคัพ 2019 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090 6254488

                                                          ประกาศ

       สพฐ.แจ้งว่า บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ภายใต้โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562"เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 662 3000 ต่อ 4449 หรือเว็บไซต์ www.nanmeebooksreadingclub.com

                                                           ประกาศ

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ เพื่อเชิญชวนครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สมัครเข้าร่วมการอบรมโดยสมัครและอบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต์ และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ในเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

                                                    ประกาศ

       สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

ประกาศ

         สสวท. จัดประกวดโครงงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาประจำปี 2562  เพื่อให้โรงเรียนเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน เน้นให้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ โดยโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.stemedthailand.org เบอร์โทร. 0 2392 4021 ต้่อ 1423 (นายสนธิ  พลชัยยา)

ประกาศ

             วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนชั้น ป. 6 เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม. 1  และนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา  2562  ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว้บไซต์  http://www.bpi.ac.th/index.php/th/home-cdasp  เบอร์โทร 035-535247  หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2

ประกาศ

      มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ได้จัดทำโครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย คือ ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมสม่ำเสมอ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สป. www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือสั่งกา/หนังสือเวียน/คำสั่ง มท./คำสั่ง สป."

ประกาศ

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย ผู้ประสงค์ร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านทาง e-mail : w_thang@hotmail.com ภายในวันที่  22 มีนาคม  2562  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนในระบบได้จนถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 และดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการทำบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ www.educ.su.ac.th

 

ประกาศ

         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562  เพื่อยกย่องเชิดชูให้เยาวชนต้นแบบได้ปฏิบัติตามวิถีทางด้านดนตรีไทยให้ประจักษ์แก่สังคม โดยจะคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th

 

ประกาศ

        สพฐ. แจ้งว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงหารพวงหรีดหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด  เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา  และเจ้าภาพสามารถนำไปมอบให้กับ วัด โรงเรียน ห้องสมุด ฯลฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ คุณเมธาวี  สิทธิศักดิ์  โทร. 081-654-0753 , 02 954-9560-4 ต่อ 102  

ประกาศ

              สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ 089-4512808 และ คุณพิชาภรณ์ 098-8819020  

 ประกาศ

      สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  มีจุดประสงค์เผยแพร่สมาธิ ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม  โดยดำเนินการสอนวิชาสมาธิ  ผู้สนใจติดต่ออาจารย์อาทิตยา  แอคเซอร์คี้  โทร. 063-446-8295

ประกาศ 

 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิสก์ e - learning เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โดยสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อย่อย สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สื่อการเรียนการสอน" 

 

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

หน้าแรก

ระบบควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน ITA Online

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Login Form

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

โครงการอาหารกลางวัน

ว 19

การคัดเลือกหนังสือเรียน

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒สถิติผู้เข้าชม

Today152
Yesterday209
Week1045
Month5053
All358232

Currently are 10 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions