ประชาสัมพันธ์

                                                                   ประกาศ

      จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า กรมประมงได้จัดประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม  2561  ณ  ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชุรี  ผู้สนใจส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 8564 หรือ  e-mail : aquaticplantsgroup@gmail.com

ประกาศ

      มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ได้จัดทำโครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย คือ ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมสม่ำเสมอ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สป. www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือสั่งกา/หนังสือเวียน/คำสั่ง มท./คำสั่ง สป."

ประกาศ

       สพฐ. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561  กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2561  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th  หรือ โทร. 0 2288 5730-1

ประกาศ

       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562  ณ อาคารปัญญาวัฒนา  มหาวิทยาลัยมหิดล  จ.นครปฐม  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://goo.gl/YgR1w6 โทร. 02 441 0601 10 ต่อ 1201  1509 และ 1513

ประกาศ

         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562  เพื่อยกย่องเชิดชูให้เยาวชนต้นแบบได้ปฏิบัติตามวิถีทางด้านดนตรีไทยให้ประจักษ์แก่สังคม โดยจะคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th

ประกาศ

      โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยวิถีธรรม หลักสูตร 6 วัน 5 คืน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กำหนดจัดในวันที่ 6-11 ธันวาคม 61  ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม 

ประกาศ

        สพฐ. แจ้งว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงหารพวงหรีดหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด  เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา  และเจ้าภาพสามารถนำไปมอบให้กับ วัด โรงเรียน ห้องสมุด ฯลฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ คุณเมธาวี  สิทธิศักดิ์  โทร. 081-654-0753 , 02 954-9560-4 ต่อ 102  

ประกาศ

       จังหวัดราชบุรี เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดอนไทยในสถานศึกษากิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์  ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยจัดส่งไฟล์แบบสำรวจในรูป Word/PDF  ได้ที่ E-amil : education2061@gmail.com  ภายในวันที่  15  ธันวาคม  2561  และสามารถดาวโหลดแบบสำรวจทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  www.culture.go.th

ประกาศ 

       สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ 089-4512808 และ คุณพิชาภรณ์ 098-8819020 

ประกาศ

        สพฐ.  แจ้งว่า มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนอายุ 12-25 ปี ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-282-3320 , 063-2358392  หรือเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html

 

 ประกาศ

        กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการแปรงฟันและการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข โทร 0 2590 4209

ประกาศ

       สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต"  เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ  ในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต"  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางลิงก์  http://url.ie/12jug และแชร์ Google  Drive  และส่งลิงค์ผลงานมาที่ ethics2561@ksp.or.th  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา  www.ksp.or.th

ประกาศ

     สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ  ได้จัดงานแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2562  ในวันที่  13  มกราคม  2562  ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ พัทยา จ.ชลบุรี สนใจสมัครที่ www.iamathailand.org

 

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

หน้าแรก

ระบบควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน ITA Online

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Login Form

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

โครงการอาหารกลางวัน

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒สถิติผู้เข้าชม

Today247
Yesterday123
Week370
Month2228
All335808

Currently are 2 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions