ประชาสัมพันธ์

                                                                ประกาศ 

      สพฐ. อนุมัติโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019   เพื่อรับสมัครและสอบคัดเลือกครูระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเวลา 12 วัน (ช่วงสิงหาคม - กันยายน 2562 )  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  21  เมษาายน 2562

                                                                ประกาศ

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติ" ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง http://ctbs.nrct.go.th/seminar ภายในวันที่  31  พฤษภาคม 2562       

                                                    ประกาศ

         โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแน่งครูหอนอนชาย จำนวน 4 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  29 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

                                                                ประกาศ

         สพฐ. แจ้งว่า สโมสร SOUTHERN  BEACH F.C. จัดการแข่งขัน "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019 ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลก โกเธียคัพ 2019 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090 6254488

                                                          ประกาศ

       สพฐ.แจ้งว่า บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ภายใต้โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562"เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 662 3000 ต่อ 4449 หรือเว็บไซต์ www.nanmeebooksreadingclub.com

                                                           ประกาศ

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ เพื่อเชิญชวนครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สมัครเข้าร่วมการอบรมโดยสมัครและอบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต์ และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ในเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

                                                    ประกาศ

       สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

ประกาศ

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิชาการ จากเดิม มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์ เป็น โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th /erc2019

ประกาศ

             วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนชั้น ป. 6 เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม. 1  และนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา  2562  ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว้บไซต์  http://www.bpi.ac.th/index.php/th/home-cdasp  เบอร์โทร 035-535247  หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2

ประกาศ

      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กำหนดประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.m-society.go.th หัวข้อ "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562" หรือ www.e-aht.com หัวข้อ "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ประกาศ

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย ผู้ประสงค์ร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านทาง e-mail : w_thang@hotmail.com ภายในวันที่  22 มีนาคม  2562  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนในระบบได้จนถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 และดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการทำบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ www.educ.su.ac.th

 

ประกาศ

         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562  เพื่อยกย่องเชิดชูให้เยาวชนต้นแบบได้ปฏิบัติตามวิถีทางด้านดนตรีไทยให้ประจักษ์แก่สังคม โดยจะคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th

 

ประกาศ

        สพฐ. แจ้งว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงหารพวงหรีดหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด  เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา  และเจ้าภาพสามารถนำไปมอบให้กับ วัด โรงเรียน ห้องสมุด ฯลฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ คุณเมธาวี  สิทธิศักดิ์  โทร. 081-654-0753 , 02 954-9560-4 ต่อ 102  

ประกาศ

              โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล  กำหนดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ถึงวันที่ 30  เมษายน 2562 ผู้สนใจสมัครได้ที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล  เลขที่ 154  ม.3 ต.สามพระยา  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 76120  โทรศัพท์ 032-772873  โทรสาร 032-772874

 ประกาศ

      มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ  (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1  รุ่นที่ 59  (พ.ศ.  2563-2564)  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.afsthailand.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02 5746197  ต่อ 502-507

ประกาศ 

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP  School)  โดยสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ได้ทีเว็บไซต์คุรุสภา  www.ksp.or.th  เลือกเมนู  "บริการประชาชน"  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2562  เป็นต้นไป

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

หน้าแรก

ระบบควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน ITA Online

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Login Form

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

โครงการอาหารกลางวัน

ว 19

การคัดเลือกหนังสือเรียน

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒สถิติผู้เข้าชม

Today92
Yesterday141
Week1106
Month3394
All363589

Currently are 6 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions