ประชาสัมพันธ์

                                                                ประกาศ   

       สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินโครงการ DigiEng Teacher Challenge  2018 เพื่อกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สนใจร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.thictyouth .com/degieng  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2661 7750 ต่อ 214 หรือ 08 4661 6258

ประกาศ

       ด้วยจังหวัดราชบุรี  แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ ต้องการเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผ่านจอ LED และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม โดยสามารถดาวโหลดวีดีทัศน์ได้จากเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th  หัวข้อ "ข่าวบริการ"  เรื่อง คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ประกาศ

         สสวท. จัดประกวดโครงงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาประจำปี 2562  เพื่อให้โรงเรียนเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน เน้นให้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ โดยโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.stemedthailand.org เบอร์โทร. 0 2392 4021 ต้่อ 1423 (นายสนธิ  พลชัยยา)

ประกาศ

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร รับสมัครห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  4-19  มกราคม  2562  ประเภทกีฬาฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้สนใจดาวโหลดใบสมัครได้ที่  www.swsakhon.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 034-839201 หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2

ประกาศ

        วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนชั้น ป. 6 เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม. 1  และนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา  2562  ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว้บไซต์  http://www.bpi.ac.th/index.php/th/home-cdasp  เบอร์โทร 035-535247  หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2

ประกาศ

      มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ได้จัดทำโครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย คือ ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมสม่ำเสมอ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สป. www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือสั่งกา/หนังสือเวียน/คำสั่ง มท./คำสั่ง สป."

ประกาศ

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย ผู้ประสงค์ร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านทาง e-mail : w_thang@hotmail.com ภายในวันที่  22 มีนาคม  2562  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนในระบบได้จนถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 และดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการทำบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ www.educ.su.ac.th

ประกาศ

       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562  ณ อาคารปัญญาวัฒนา  มหาวิทยาลัยมหิดล  จ.นครปฐม  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://goo.gl/YgR1w6 โทร. 02 441 0601 10 ต่อ 1201  1509 และ 1513

ประกาศ

         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562  เพื่อยกย่องเชิดชูให้เยาวชนต้นแบบได้ปฏิบัติตามวิถีทางด้านดนตรีไทยให้ประจักษ์แก่สังคม โดยจะคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th

 

ประกาศ

        สพฐ. แจ้งว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงหารพวงหรีดหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด  เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา  และเจ้าภาพสามารถนำไปมอบให้กับ วัด โรงเรียน ห้องสมุด ฯลฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ คุณเมธาวี  สิทธิศักดิ์  โทร. 081-654-0753 , 02 954-9560-4 ต่อ 102  

ประกาศ

              สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ 089-4512808 และ คุณพิชาภรณ์ 098-8819020  

 ประกาศ

      สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  มีจุดประสงค์เผยแพร่สมาธิ ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม  โดยดำเนินการสอนวิชาสมาธิ  ผู้สนใจติดต่ออาจารย์อาทิตยา  แอคเซอร์คี้  โทร. 063-446-8295

ประกาศ

      จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562  จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ www.culture.go.th  และนำส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ

  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อกับ มสธ ระดับปริญญาตรี และ ประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  โดยจัดหน่วยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สนามสอบ ระหว่างวันที่  26-27  มกราคม  2561  หากหน่วยงานใดมีผู้สมัครจำนวน 5 รายขึ้นไป ศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และยื่นใบสมัครในคราวเดียว สนใจติดต่อผู้ประสานงาน เบอร์ 032-403801-5 ต่อ 122

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

หน้าแรก

ระบบควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน ITA Online

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Login Form

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

โครงการอาหารกลางวัน

ว 19

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒สถิติผู้เข้าชม

Today330
Yesterday95
Week330
Month3907
All344728

Currently are 7 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions