Print

เป้าประสงค์

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะที่ดี

5. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

6. สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้บริการ ดำเนินงานแบบบูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

 

 

หน้าแรก

ระบบควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน ITA Online

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

โครงการอาหารกลางวัน

ว 19

การคัดเลือกหนังสือเรียน

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒สถิติผู้เข้าชม

Today145
Yesterday209
Week1038
Month5046
All358225

Currently are 17 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions