Print

เป้าประสงค์

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะที่ดี

6. สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ดำเนินงานแบบบูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

 

 

หน้าแรก

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

Best Practice

ระบบควบคุมภายใน

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

เพลง to be number one 2560

คู่มือนิเทศคณิตศาสตร์

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ว7

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว21

มาตรการป้องกัน ฯ

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครู ฯ

เขตสุจริต

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2561

สพป.รบ.๒นาฬิกา

สถิติผู้เข้าชม

Today26
Yesterday178
Week880
Month3424
All301436

Currently are 5 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions