Print

พันธกิจ

Category: ข้อมูลพื้นฐาน สพป.รบ.2
Published Date
Written by Super User
Hits: 3771

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๒. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๓. ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ